Jongvolwassenen met NAH; contacten, vriendschappen en relaties - Onderzoek

NAH en relaties – Onderzoek

NAH en relaties

Onderzoek naar Jongvolwassenen met NAH; contacten, vriendschappen en relaties

 

Inleiding

 

Als iets duidelijk is geworden uit de publicatie Anders Verder, dan is het dat het netwerk van vrienden voor jongvolwassenen met Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH) erg kwetsbaar is. Als gevolg van het hersenletsel komen vriendschapsbanden onder druk te staan. Terwijl vrienden en vriendinnen doorgaan met het opbouwen van een zelfstandig bestaan, lijkt het leven voor iemand met NAH juist lange tijd stil te staan.

In het kader van dit onderzoek wordt gesproken van contacten, vriendschappen en relaties. Hoewel een scherp afgebakende begripsomschrijving niet goed te geven is en sterk afhangt van de eigen interpretatie, hanteren we grofweg de volgende indeling. Vriendschap wordt opgevat als de persoonlijke band tussen mensen die elkaar leuk vinden en vertrouwen. Wanneer die band vrijblijvender en minder intensief is, wordt gesproken van een contact. Is die persoonlijke band juist wel intensiever en ook intiemer en exclusiever, dan is sprake van een relatie.

NAH en relaties

Opzet onderzoek

Het onderzoek bestaat uit vier onderdelen:

1. Een literatuuronderzoek op basis van beschikbare literatuur, vaktijdschriften en gepubliceerde levensverhalen gericht op het vinden van factoren die van invloed zijn op het succesvol aangaan en onderhouden van vriendschappen en relaties.
2. Een schriftelijk onderzoek in de vorm van een vragenlijst onder jongvolwassenen met NAH gericht op  hun opvattingen en ervaringen  in deze. We streven ernaar om minimaal 30 jongvolwassenen met NAH te laten deelnemen aan dit onderzoek.
3. Twee rondetafelgesprekken met jongvolwassenen met NAH waarbij de opbrengst van het schriftelijk onderzoek geanonimiseerd wordt besproken. E.e.a. gericht op de verdieping van de kennis en op het vinden van relevante aanknopingspunten.
4. De resultaten van onderzoek één, twee en drie verwerkt in een toolbox die jongvolwassenen met NAH kan helpen bij het aangaan en onderhouden van relaties. 
De toolbox en de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd tijdens een symposium over vriendschap en relaties.

Inclusie- en exclusie criteria

(Wanneer kun je deelnemen aan dit onderzoek jongvolwassenen met NAH?)

Inclusie- en exclusiecriteria zijn een belangrijk onderdeel van een onderzoeksprotocol. Als ze goed gedefinieerd worden, verhoogt dit de betrouwbaarheid van en daarmee de resultaten van dit onderzoek.

Voor dit onderzoek zijn de volgende inclusiecriteria van toepassing:

Participant

  • heeft NAH
  • bevindt zich in de zogenaamde post-revalidatiefase
  • woont zelfstandig of weer thuis bij zijn/haar ouders
  • is zelfbepalend en wilsbekwaam op dit gebied
  • is in staat schriftelijke informatie te verwerken en aan te leveren
  • heeft een kalenderleeftijd die binnen de range van 18 t/m 30 jaar valt

Voor dit onderzoek zijn de volgende exclusiecriteria van toepassing:

  • krijgt intensieve vormen van zorg en/of begeleiding door een professionele organisatie.
  • Er is sprake van mentorschap c.q. curatele

In alle gevallen vindt deelname plaats op basis van geïnformeerde toestemming.
Participanten kunnen zich ook op elk moment terugtrekken uit dit onderzoek waarna er geen gebruik meer gemaakt zal worden van de data die verstrekt is.

……………………..